eg_header1.png
Informatie voor keuzebegeleiders over de Europese en internationale dimensie in Keuzebegeleiding: Vlaamse projecten rond keuzebegeleiding met Europese middelen.

Locomotiv


Met dit project wensen we een innoverende synergie te ontwikkelen tussen jongere, opleiding en arbeidsmarkt zodat de transitie onderwijs – arbeidsmarkt vlot kan verlopen.
In dit project wensen we methodieken, instrumenten en ’good practices’ te implementeren uit het buitenland. Ons doel is enerzijds dat jongeren relationele vaardigheden ontwikkelen in overleg met de begeleiders op de werkvloer. Anderzijds dat jongeren vaardigheden, vertrouwen en verantwoordelijkheden tot zich nemen om hun job te behouden. We werken dit uit rond het thema ‘motivatie’.
Project Locomotiv

Career Learning as a success factor for lifelong learning


De maatschappij verwacht vandaag dat mensen in staat zijn hun privaat en beroepsleven te sturen. Iedereen moet keuzes maken, moet omgaan met veranderingen, heeft te maken met onzekerheden. De meeste mensen kunnen dit niet van nature uit, maar moeten dit leren. Het levenslang leren beleid van de Europese Unie is een manier om burgers te stimuleren en te ondersteunen om hun loopbaan zelf te sturen. Dit beleid zal des te meer resultaat hebben als jongeren van bij de start worden betrokken. De beste plaats om dit de leren is de school waar leerlingen en/of studenten keuzes moeten maken in verband met verdere studies en loopbaan. Nederlands onderzoek heeft echter uitgewezen dat de huidige wijze waarop dit in scholen wordt georganiseerd weinig effectief is.

Een veel belovende aanpak is leerlingen in dialoog begeleiden bij de ontwikkeling van een persoonlijkheid en werkidentiteit: het concept van loopbaanleren. Hiervoor start dit project vanuit de hypothese dat loopbaanleren een succesfactor voor levenslang leren. Het project wil methodieken, ondersteunende instrumenten en materialen, specificaties en voorstellen ontwikkelen voor lerarentraining en uiteindelijk een strategie voor implementatie ervan.
Career Learning as a success factor for lifelong learning

OMIG: Ontwikkelen van een methode voor interculturele gevoeligheid


Het project speelt in op het volgende thema: “de ontwikkeling van pakketen rond vorming en toeleiding naar werk in het kader van een leven lang leren.” De ongekwalificeerde uitstroom van allochtone jongeren is in vergelijking met autochtone jongeren nog steeds hoger, hierdoor zijn hun kansen op duurzame tewerkstelling ook lager. Het project wil op een innovatieve manier de ongekwalificeerde uitstroom van allochtone jongeren aanpakken.

De methodieken zijn bedoeld voor dienstverleners en organisaties en alle anderen die hen ondersteunen en helpen, die te maken hebben met het begeleiden van migranten binnen onderwijs. We zullen niet- of verkeerd gekwalificeerde uitstroom vermijden door een betere oriëntering en een adequate begeleiding om de overgang onderwijs - arbeidsmarkt te faciliteren.
Project OMIG: Ontwikkelen van een methode voor interculturele gevoeligheid

LOVE: Loopbaanleren in Vlaanderen en Europa


Loopbaanleren, conform het concept van Frans Meijers, Marinka Kuipers en J. Bakker, 2006) is een relatief nieuw begrip dat kadert binnen de transitieproblematiek onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang leren. Het is een theoretisch concept bestaande uit verschillende elementen: beroepswens, beroepsbeeld, beroepsgerichte competenties, netwerken, arbeidsidentiteit, een krachtige leeromgeving, de dialoog. Door middel van goede praktijken (instrumenten, methodieken…) in andere Europese landen, wenst dit project na te gaan in hoeverre het ‘loopbaanleren’ haalbaar en vertaalbaar is voor de Vlaamse context. Het is de bedoeling om tegen het einde van fase II 2 nieuwe tools te ontwikkelen voor Vlaanderen.
Project LOVE: Loopbaanleren in Vlaanderen en Europa

Ankie


De hoofddoelstelling van het project is genderneutrale studiekeuze voor meisjes mogelijk maken, specifiek in die sectoren die op het huidige ogenblik gemakshalve worden bestempeld als mannensectoren. We willen gaan inspelen op de relatie tussen het imago en de uiterst kleine aanwezigheid van meisjes/vrouwen in de betrokken opleidingen en sectoren.
Project Ankie

DODI: van drop-out naar drop-in


DODI wil een actieve samenwerking opzetten tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt met als opzet drop outs te verminderen en de transitie van risicojongeren te vergemakkelijken. Door hun schooltraject met hun loopbaantraject te doen aansluiten kan een daling van de jeugdwerkloosheid gerealiseerd worden.
Project DODI

The European Agency for Development in Special Needs Education


Is een onafhankelijke, zelfstandige Europese organisatie opgericht door de Ministeries van Onderwijs in de deelnemende landen. Het European Agency functioneert als platform voor de samenwerking op het gebied van het onderwijs aan leerlingen met beperkingen. We bieden de deelnemende landen een unieke mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en zo de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met beperkingen te bevorderen. De deelnemende landen kunnen voor elkaar leren door gebruik te maken van onze mogelijkheden op verschillende wijze (in real-time en virtueel) inzicht en kennis te delen.
The European Agency for Development in Special Needs Education

INTERREGION


Centraal staat het uitwisselen van ervaringen en resultaten tussen de partners op het vlak van samenwerking tussen VET (Vocational Education and Training) en de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op basis van bezoeken aan de partners. Daarnaast wordt gekeken naar de overeenstemming tussen de competenties, die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en deze die VET genereert. Er wordt speciale aandacht besteed aan de principes van screening en guidance binnen VET.
INTERREGION

Project J@W's: Jongeren at work


Onderwijs, arbeidsmarktactoren, bedrijven en hun sectorfondsen versterken elkaar in hun doelstellingen en methodieken om OV3-schoolverlaters sneller en beter te laten doorstromen naar bedrijven uit de richting waarin zij opgeleid werden met het oog op een duurzame tewerkstelling.
Project J@W's

JANUS


Het Equalproject JANUS wil door middel van een Vlaams en transnationaal ontwikkelingspartnerschap methodieken en instrumenten ontwikkelen, uittesten en in het Vlaamse beleid integreren waarmee samenwerkingsverbanden van secundaire scholen en bedrijven/diensten een volwaardige en efficiënte vorm van alternering en/of werkplekleren kunnen ontwikkelen voor die leerlingen die voor dit onderwijsconcept kiezen, daarbij ook oplossingen zoekend voor een aantal obstakels die deze transitie in de weg staan.
Project JANUS

Project: Legio Limburg LErende reGIO


Flexibele inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen door onder meer jongeren de nodige basisattitudes bij te brengen, bijkomende opleidingen voor leerkrachten te voorzien, alle leerkrachten, zowel praktijkopleiders als leerkrachten algemene vakken, te informeren over wat verwacht wordt van een beginnend uitvoerder van een bepaald beroep, het aanbieden van kwalitatief hogere stages.
Project Legio

Mijn Loopbaan


De overstap onderwijs - arbeidsmarkt vergemakkelijken. Een instrument aanreiken dat een ondersteuning is binnen het kader levenslang en levensbreed leren. Ontwikkelen van een loopbaanvolgsysteem waarin alle bouwstenen van eenieders loopbaan startend bij de studie over werkervaring, resultaten van formeel, non formeel en informeel leren heen worden opgenomen en continu bijgewerkt.
Project Mijn Loopbaan

Project Anders Kiezen & Grafische Opleidingen


Doelstellingen van dit project zijn de misvattingen t.a.v. de beroepen, opleidingen en tewerkstelling wegwerken door middel van sensibiliserings- en informatiecampagnes. Voor begeleiders in de eerste plaats leerkrachten, wordt materiaal ontwikkeld om jongeren spelenderwijs kennis te laten maken met beroepen in de grafische sector en de papier- en kartonverwerkende nijverheid.
Project Anders Kiezen & Grafische Opleidingen

VIVES


De stagebegeleider kan gebruik maken van een instrumentarium om het netwerk tussen leerling-stagiair, school en bedrijf te versterken. Zo worden stages leer-rijker.
Project VIVES