eg_header3.png

ELGPN - The European Lifelong Guidance Policy Network


1. Context


De resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake het versterken van beleidsmaatregelen, systemen en praktijken op het gebied van levenslange begeleiding in Europa. (mei 2004)

De door de EC in december 2002 opgerichte groep van experten voor lifelong guidance (LLG) , formuleerde eind 2005 de conclusie dat een Europees netwerk zou kunnen opgericht worden met een sterke deelname van lidstaten, die hiertoe nationale of regionale structuren of fora zouden kunnen oprichten op basis van vrijwilligheid (art 149-150) met betrokkenheid van relevante ministeries en andere instellingen op het vlak van onderwijs, vorming en werkgelegenheid.

Een eerste gedachtewisseling tussen de lidstaten over het mandaat en de activiteiten van zo’n Europees netwerk greep plaats op de “Finnish EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems” (november 2006). Op deze conferentie werd ook duidelijk dat betrokkenheid van een voldoende groot aantal lidstaten nodig is om van het Europese netwerk een succes te maken.

2. Doel


Het Europees netwerk zal samenwerking promoten in de ontwikkeling van beleid en systemen in LLG. Dit met inbegrip van de promotie en ontwikkeling van een breder EU beleidsraamwerk voor LLG.

3. Functies


Deze kunnen geleidelijk ontwikkeld worden over de jaren heen:

- advies, aanbevelingen… over EU beleidsontwikkelingen
- platform voor uitwisseling tussen nationale beleid- en beslissingsmakers, mensen uit de praktijk en andere relevante stakeholders
- informatie verzamelen over beleidsontwikkelingen, trends… in LLG en de vooruitgang in de implementatie van de resolutie van de Raad monitoren
- beleidsanalyse en onderzoek over thema’s met een sterke beleidsrelevantie
- het gebruik van bestaande gemeenschappelijke EU referentie tools ondersteunen, en nieuwe tools ontwikkelen waar nodig
- het dissimineren en gebruiken van resultaten van projecten en studies rond LLG (LdV, Socrates,…)
- de ontwikkeling van nationale fora ondersteunen

4. Lidmaatschap van het Europees netwerk

Leden worden aangeduid op voordracht van de lidstaten. EU gelden zullen de deelname mogelijk maken van 1 lid van de overheid en 1 lid van niet-gouvernementele organisaties die allebei banden moeten hebben met hun nationaal forum of structuur.

CEDEFOP en ETF nemen deel. Organisaties en andere netwerken ivm LLG zijn bij de werking betrokken, o.a.: Euroguidance, PES (European Public Employment Services network), FEDORA (European Forum on Student Guidance), ICCDPP ( The International Centre for Career Development and Public Policy), IAEVG (International Association of Educational and Vocational Guidance), OECD, sociale partners, ouderverenigingen,…

5. Mogelijke thema’s


- kwaliteit
- doelgroepen
- gebruik ICT in LLG
- opleiding en kwalificaties van begeleiders
- actieve betrokkenheid van gebruikers
- …

6. ELGPN publicatie "Lifelong guidance policies: Work in Progress".


Het European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) heeft een rapport gepubliceerd met daarin de activiteiten en resultaten van hun werkplan 2008-2010. Het doel van de ELGPN is lidstaten van de EU en de EU zelf te ondersteunen in de ontwikkeling van Europese samenwerking op het gebied van levenslange keuzebegeleiding, zowel in onderwijs als de arbeidmarkt.

De activiteiten zijn uitgevoerd in werkgroepen (Work Packages):

- Work Package 1: Career Management Skills;
- Work Package 2: Access to Guidance;
- Work Package 3: Coordination and cooperation mechanisms;
- Work Package 4: Quality assurance and developing and evidence base for policy and systems development.
Het rapport biedt waardevolle inzichten hoe men in andere landen met deze thema’s omgaat.
Het rapport "Lifelong guidance policies: Work in Progress" kan je hier downloaden

7. De presentatie "Development of Career Management Skills (CMS) - a key priority of the European Lifelong Guidance Policy"

van Raimo Vuorinen, ELGPN co-ordinator, op het seminarie "Career Education for South-Eastern Europe - Investment in Youth for Sustainable Growth", Sofia, Bulgarije, 8 november 2011.8. The ELGPN Publications

were launched at the 4th European Conference on Lifelong Guidance Policy in Larnaca, Cyprus on 24 October 2012. including:
- Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit
- Flexicurity: Implications for Lifelong Career Guidance.
- Youth Unemployment: A Crisis in Our Midst
- The Role of Lifelong Guidance Policies in Addressing Labour Supply and Demand.
- Career Management Skills: Factors for Implementing Policy Successfully.
The ELGPN 2011-12 Publications

Deze ELGPN publicaties werden door onze collega's van EUROGUIDANCE Nederland in het Nederlands vertaald (Januari 2013):
- Beleidsontwikkeling voor levenslange begeleiding: Een Europese resource kit
- De implementatie van het beleid voor vaardigheden voor loopbaanmanagement (CMS)
- Jeugdwerkloosheid. De rol van beleid voor levenslange begeleiding bij de aanpak van het arbeidsaanbod en arbeidsvraag
- Flexicurity, gevolgen voor levenslange loopbaanbegeleiding

ELGPN Tools are designed to help policy-makers and other stakeholders to review existing lifelong guidance provision within their country or region, and to identify issues requiring attention and gaps that need to be filled, drawing from practices in other European countries.

9. Developping national evidence based LLG policies

By Raimo Vuorinen Phd ELGPN - coordinator
National LLG policy seminar
Belgrade Serbia 17 December 2014
Meer informatie over de ELGPN via:
De ELGPN site

De ELGPN Linkedin pagina